Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

FILOSOFIJA

Norėdamas išmokti didelių dalykų, pradėk nuo mažų.

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum. (Kinų patarlė)

VIZIJA

Moderni, siekianti nuolat tobulėti progimnazija.

MISIJA

Progimnazija saugioje aplinkoje ugdo dorus, sąmoningus ir pilietiškus mokinius. Padeda suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi.

VERTYBĖS

Atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas, tolerancija.

 

2019–2020 M. M. PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Prioritetai:
1. Ugdymo(si) kokybė.
2. Pagalba kiekvienam mokiniui.
1 Tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę, siekiant kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės.
 
Uždaviniai:
1. Tobulinti mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, akcentuojant mokėjimo mokytis kompetenciją.
2. Teikti kokybišką, praktine veikla besiremiantį, mokinius įtraukiantį ugdymą ir savalaikę mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui.
3. Tobulinti pasiekimų ir pažangos stebėjimo būdus bei metodus, atitinkančius individualias kiekvieno mokinio galimybes.
 
2 Tikslas – plėtoti kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą.
 
Uždaviniai:
1. Plėtoti mokinių pažintinę veiklą, stiprinant pilietines ir dvasines vertybes.
2. Stiprinti bendruomenės sutelktumą, asmeninį tobulėjimą, tėvų, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą.
3. Skatinti įgalinančią lyderystę, stiprinant dialogo ir susitarimų kultūrą.
_________________________
Atnaujinta: 2019-09-26