Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

FILOSOFIJA

Norėdamas išmokti didelių dalykų, pradėk nuo mažų.

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum. (Kinų patarlė)

VIZIJA

Moderni, siekianti nuolat tobulėti progimnazija.

MISIJA

Progimnazija saugioje aplinkoje ugdo dorus, sąmoningus ir pilietiškus mokinius. Padeda suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi.

VERTYBĖS

Atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas, tolerancija.

 

2018–2019 M. M. PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Prioritetai:
1. Ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas..
2. Emocinis saugumas.
 
Tikslai:
I. Tobulinti pamokos kokybę, siekiant mokytojų ir mokinių veiklų dermės, orientuotos į kiekvieno mokinio asmeninę pažangą.
 
Uždaviniai:
1. Siekti ugdymo turinio įvairovės personalizuojant ugdomąją veiklą.
2. Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus ugdymosi įgūdžius siekiant asmeninės pažangos.
3. Skatinti mokytojų profesinio tobulėjimo kompetencijas.
4. Užtikrinti modernią ugdymo aplinką, kuri motyvuotų mokinius siekti geresnių ugdymosi rezultatų.
 
II. Kurti saugią, pozityvią socialinę ir emocinę aplinką plėtojant bendruomenės narių bendradarbiavimą.
 
Uždaviniai:
1. Formuoti savitą mokyklos kultūrą bei puoselėti pozityvią socialinę ir emocinę aplinką bendradarbiaujant bendruomenės nariams.
2. Plėtoti patyčių ir smurto apraiškų prevencinę veiklą, užtikrinant mokinių fizinį ir emocinį saugumą bei stiprinant mokinių socialinių kompetencijų ugdymą.
3. Gerinti bendradarbiavimą su tėvais, siekiant didesnės tėvų atsakomybės už vaikų elgesį ir mokymąsi.
4. Aktyvinti progimnazijos narių pilietinį sąmoningumą puoselėjant savivaldos  veiklą ir lyderystę.
_________________________
Atnaujinta: 2018-09-17