Dokumentai

Tvarkos aprašai

Reorganizavimo sąlygų aprašas
Antikorupcijos programa 2020-2023 m.
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Atmintinė apie pirminės teisinės pagalbos teikimą
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas
Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Teritorijos
Vaiku ugdymas šeimoje
LRV 2020-05-20 nutarimas Nr. 504
Bibliotekos naudojimosi taisyklės
Karantino laikotarpiu DRAUDŽIAMA
Reagavimo į patyčias atmintinė
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka
Mokinių pažintinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Mokinių naudojimosi spintelėmis tvarkos aprašas
Pedagogų etikos kodeksas
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas
Progimnazijos bendruomenės, mokinių tėvų ir socialinių partnerių informavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas
Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo tvarkos aprašas
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas
Priemimo į bendrabutį tvarkos aprašas
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Tėvų švietimo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos pasiekimų ir vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Mokinių elgesio taisyklės
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Planai

Veiklos tobulinimo planas
Veikos planas 2020-2021 m.m.
Ugdymo-planas 2020–2021 m. m.
Strateginis planas 2020–2022 m. m.

Prašymų formos

Prašymas dėl II užsienio kalbos
Prašymas dėl muzikos pamokų nelankymo
Prašymas dėl tikybos ar etikos pamokų lankymo 14 m. mokiniams
Prašymas dėl tikybos ar etikos pamokų lankymo tėvams
Prašymas bendrabučiui gimnazistams
Prašymas bendrabučiui tėvams
Prašymas su adresu
Prašymas dėl spec. ugdymosi poreikių skyrimo
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą Ceikinių sk.
Prašymas dėl priėmimo į 2–8 kl.
Prašymas dėl priėmimo į 1 kl.
Prašymas dėl mokymosi mokykloje

Valgiaraščiai

Valgyklos valgiaraščiai

Konkursų rezultatai

Konkurso „Mano mokykla“ rezultatai

Sportiniai pasiekimai ir rezultatai

Mergaičių Kalėdinio tinklinio turnyro rezultatai
Berniukų Kalėdinio tinklinio turnyro rezultatai
Futbolo varžybų rezultatai 2018
Lengvosios atletikos kroso estafetės rezultatai
Krepšinio 5x5 varžybų rezultatų lentelė
Šaškių varžybų rezultatų lentelė
BUM 2018 berniukų tinklinio rezultatai
BUM 2018 merginų tinklinio rezultatai
5-6 kl. estafečių rezultatai
3-4 kl. estafečių rezultatai
Tinklinio rezultatų lentelė berniukai 2017 m.
Tinklinio rezultatų lentelė mergaitės 2017 m.
2017 m. rajono kroso rezultatai
„Trikovės“ varžybų rezultatai
Futbolo 5x5 rezultatai
Progimnazijos sporto žaidynių rezultatai
Kroso rezultatai

Kiti dokumentai

Vertinimo tvarkos projektas
Savanorių lentelė
Parodos „Stebuklingas figūrų pasaulis“ nuostatai
Savaičių išdėstymas
Tėvų linijoje – visiems prieinama psichologų pagalba
Česlovo Kudabos progimnazijos nuostatai.pdf