Laisvos darbo vietos

ATRANKA MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ DAILĖS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2019 M. RUGSĖJO 2 D.
Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką dailės mokytojo pareigoms užimti nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis pedagoginis išsilavinimas.
2. Dailės mokytojo kvalifikacija.
3. Mokytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
4. Pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija, geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais.
5. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti darbo sričiai priklausančius vidaus dokumentus, informacinius raštus bei išvadas.
6. Informacinių technologijų išmanymas ir gebėjimas jas taikyti savo darbe (naudotis elektroniniu dienynu, gerai dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office Word, Exel, Power Point ir kt.).
Darbo krūvis: 10 val. per savaitę 5–8 klasėse, galimybė turėti neformaliojo švietimo būrelį.
Darbo sutartis – neterminuota.
1. Dailės mokytojo darbo patirtis mokykloje.
2. Patirtis organizuojant ir vykdant veiklos projektus.
3. Aktyvi metodinė veikla.
4. Dalyko skaitmeninio ugdymo turinio taikymas.
5. Nuolatinis profesinis tobulėjimas.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą (CV).
5. Motyvacinį laišką.
Atrankos būdas – pokalbis.
Dokumentai pateikiami:
1. Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu Mokyklos g. 2, Ignalina, raštinėje; siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu http://kudabosm@ignalina.lt iki 2019 m. rugpjūčio 20 d.
2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atranka:
1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2019 m. rugpjūčio 21 d., 10.00 val.
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
3. Telefonas pasiteiravimui (8 386) 53744
Atnaujinta: 2019-06-21