Mokinių taisyklės

PATVIRTINTA
Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazijos direktoriaus
2015-10-02 įsakymu Nr. M-72


MOKINIŲ ELGESIO, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių elgesio, skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustato mokinių elgesio taisykles, numato kokios gali būti taikomos skatinimo, prevencinės drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės ugdymo proceso metu.

II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

2. Mokiniai privalo:
2.1. Pagal savo gebėjimus stropiai mokytis, būti atidūs per pamokas, turėti reikalingas priemones, laikytis mokytojų nustatytos darbo tvarkos.
2.2. Punktualiai ir reguliariai lankyti kiekvieną pamoką. Susirgus ar dėl kitų priežasčių neatvykus į progimnaziją tą pačią dieną informuoti klasės auklėtoją. Praleidus pamokas, atnešti tėvų ar globėjų raštišką pateisinimą, praleidus daugiau nei 3 dienų pamokas – medicinos arba kitos įstaigos pažymą. Pateisinančius dokumentus pateikti klasės auklėtojui.
2.3. Pagarbiai bendrauti su progimnazijos administracija, mokytojais, bendraamžiais, kitais mokyklos darbuotojais, gerbti jų darbą.
2.4. Laiku pasitikrinti sveikatą ir iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos pateikti klasės auklėtojui/raštinės vedėjui gydytojo išduotą pažymą.
2.5. Neprieštarauti higienos patikrinimui, jei nepažeidžiamas asmens orumas ir teisė į privatumą.
2.6. Tausoti progimnazijos turtą, atlyginti padarytą žalą, laiku grąžinti knygas, vadovėlius į biblioteką, pametus ar sugadinus – atpirkti.
2.7. Kultūringai elgtis progimnazijoje ir jos teritorijoje: valgykloje, rūbinėje, bibliotekoje, koridoriuose, tualetuose.
2.8. Tinkamai ir saugiai elgtis mokykloje, gatvėje, popamokiniuose renginiuose.
2.9. Vykdyti mokytojų ir kitų darbuotojų nurodymus, reaguoti į pastabas.
2.10. Dėvėti kuklią, estetišką aprangą. Striukes ar kitus viršutinius drabužius palikti rūbinėje.
2.11. Pamokų metu išjungti mobiliojo ryšio priemones (telefonus, vaizdo, garso ir kt.). 
3. Mokiniams draudžiama:
3.1. Progimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti, turėti su savimi ir platinti alkoholinius, energetinius gėrimus, cigaretes, elektronines cigaretes, narkotikus ir kitas psichoaktyvias medžiagas, taip pat, ateiti į progimnaziją apsvaigus nuo šių medžiagų.
3.2. Kelti grėsmę progimnazijos bendruomenės saugumui, sveikatai, neštis daiktus, nesusijusius su mokymosi reikmėmis.
3.3. Kviestis į progimnaziją pašalinius asmenis.
3.4. Lošti azartinius žaidimus.
3.5. Naudoti fizinį ar psichologinį smurtą, necenzūrinius žodžius, piešinius ir gestus.
3.6. Šiukšlinti progimnazijoje ir jos teritorijoje, niokoti turtą.
3.7. Pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis (telefonu, vaizdo, garso ir kt.). Progimnazijoje ir jos teritorijoje filmuoti, fotografuoti ir įrašinėti kitų asmenų veiklą ar pokalbius. Nesilaikant šio reikalavimo, ryšio priemonės paimamos ir grąžinamos tik tėvams (globėjams).
3.8. Išeiti iš pamokų, nepranešus klasės auklėtojui. Savavališkai pasišalinus iš pamokų, pretenzijos progimnazijai dėl saugumo ir atsakomybės nereiškiamos.
3.9. Pamokos metu vaikščioti ar išeiti iš klasės, valgyti, trukdyti mokytojui ir klasės draugams. 
3.10. Prekiauti progimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra numatyta organizuojamų renginių metu.
3.11. Reikalauti pinigų, imti ir gadinti svetimus daiktus, grasinti.

III. MOKINIŲ SKATINIMAS

4. Per mokslo metus 1–8 klasių mokiniai gali būti skatinami šiais būdais:
4.1. padėkos, diplomai, sveikinimai, apdovanojimai;
4.2. padėkos ir sveikinimai mokyklos stenduose mokyklinių, rajoninių, respublikinių konkursų, varžybų, olimpiadų dalyviams ir nugalėtojams;
4.3. mokinių kūrybinių darbų parodos;
4.4. įvairaus pobūdžio klasės rinkimai, įvairūs konkursai; 
4.5. išvykos, ekskursijos, kelionės geriausiems mokiniams;
4.6. „Šauniausiojo kudabiečio“ konkursas;
4.7. „Metų sportininkų“ rinkimai; 
4.8. delegavimas į mokyklos, rajono ar respublikinius renginius, projektus.

IV. MOKINIŲ DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

5. Pokalbis su mokiniu, pokalbio kortelės pildymas, žodinis įspėjimas.
6. Raštiškas mokinio pasiaiškinimas.
7. Pastabos elektroniniame dienyne.
8. Ugdymosi vietos pakeitimas vienai pamokai, kuris organizuojamas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį:
8.1. mokiniai, trukdantys pamoką, siunčiami pas budintį mokytoją;
8.2. dėstantis mokytojas, išsiųsdamas mokinį iš pamokos, jam pateikia užduotis ir apie paskirtą poveikio priemonę informuoja budintį mokytoją;
8.3. dėstantis mokytojas apie išsiuntimą informuoja tėvus (globėjus) įrašydamas pastabą elektroniniame dienyne;
8.4. mokinys budinčiam mokytojui parašo pasiaiškinimą, kuris perduodamas socialiniam pedagogui;
8.5. mokinys atlieka jam paskirtas užduotis ir atsiskaito dėstančiam mokytojui;
8.6. mokinio, daugiau nei 3 kartus dėl netinkamo elgesio išsiųsto iš pamokos, elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. 
9. Ugdymosi vietos pakeitimas direktorės paskirto asmens priežiūroje iki tos dienos pamokų pabaigos.
10. Direktorės ar jos įgalioto asmens iškvietimas ir informavimas.
11. Tėvų (globėjų) informavimas.
12. Mokinio daiktų patikrinimas, kilus pagrįstiems įtarimams.
13. Kuprinių, sportinių krepšių patikrinimas, esant mokymosi priemonių slėpimo atvejams.14. Pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimas:
14.1. apsaugant mokinį nuo savęs ir kitų asmenų (su)žalojimo;
14.2. užkertant kelią ir (ar) nutraukiant smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, mokyklos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;
14.3. neleidžiant mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų saugumui;
14.4. nutraukiant mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius mokyklos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;
14.5. nutraukiant mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugant turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdant netvarką;
14.6. atskiriant mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos.
15. Elgesio ir lankomumo aptarimas direkciniame posėdyje.
16. Mokinio stebėjimas pamokose, elgesio fiksavimas elektroniniame dienyne.
17.Tėvų (globėjų) kvietimas į mokyklą.
18. Svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.
19. Drausminės nuobaudos: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas.
20. Informacijos perdavimas Ignalinos rajono PK Prevencijos poskyriui, Vaiko teisių apsaugos skyriui.
21. Kreipimasis į Ignalinos savivaldybės administraciją dėl Minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo. 
22. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti informuotas mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, mokinio tėvai (globėjai), taip pat, esant būtinybei, Vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) policijos įstaiga.
23. Mokiniui pritaikyta poveikio priemonė ir mokyklos darbuotojo veiksmai fiksuojami raštu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Aprašą tvirtina mokyklos direktorius.
25. Už šio aprašo tinkamą vykdymą atsako: 
25.1. socialinis pedagogas;
25.2. klasių auklėtojai;
25.3. dalykų mokytojai;
25.4. tėvai (globėjai, rūpintojai);
25.5. mokiniai.
26. Aprašo vykdymą prižiūri mokyklos administracija.
27. Apie nustatytus elgesio pažeidimus esant reikalui mokykla gali informuoti kompetentingas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas. 

________________________

Atnaujinta: 2016-10-13