Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėja – Aurelija Michailovskė

Mokytojo padėjėjas atlieka šias funkcijas:
1. padeda mokiniui (mokinių grupei):
1.1. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
1.1.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
1.1.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
1.1.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
1.1.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
2. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
3. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), progimnazijoje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
4. bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

 

Darbo laikas:
Pirmadienis – ketvirtadienis  8.00 – 13.40 darbas pamokose
                                                 13.40 –16.00 metodinė veikla
Penktadienis   8.00 – 13.40 darbas pamokose
                         13.40 –15.00 metodinė veikla

 

Atnaujinta: 2019-02-18