Aktualijos

Nuo 2020 m. kovo 30 d. progimnazijoje mokymas(-is) organizuojamas nuotoliniu būdu

NUOTOLINIO MOKYMO(-SI) ORGANIZAVIMAS
 
Nuo 2020 m. kovo 30 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje organizuojamas nuotolinis mokymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo ugdymo programas.
Nuotolinis mokymas(-is) – mokymas-(is), kai mokytojas, pateikiantis mokomąją medžiagą, yra kitoje vietoje nei ją gaunantis mokinys.
 
MOKYMOSI APLINKA IR UŽDUOTYS
 
Nuotolinis mokymas(-is) organizuojamas per TAMO elektroninį dienyną, mokymo aplinkas Zoom, Google Classroom, EMA, EDUKA ir kitas mokymuisi mokytojo parinktas aplinkas internete.
Mokymosi užduotys mokiniams pateikiamos ateinančiai savaitei. Penktadienį per TAMO dienyną pranešimuose:  
● ikimokyklinukų, priešmokyklinukų, 1–4 kl. mokinių tėvams;
● 5–8 kl. kiekvienam mokiniui.
Rekomenduojama šias užduotis išsisaugoti kompiuteryje atskirame aplanke. Esant tinklo sutrikimams mokiniai bet kada galės matyti ir atlikti užduotis, kurioms nereikės interneto ryšio.
 
TVARKARAŠTIS, PAMOKŲ LAIKAS
 
Mokymas(-is) organizuojamas pagal esamą pamokų tvarkaraštį. Esant poreikiui, pamokos metu, mokiniai konsultuojami mokytojo pasirinktose mokymo aplinkose.
Pamokų pradžia – 9.00 val.
 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių užsiėmimų laikas
9.00–13.00 val.
 
PAMOKŲ LAIKAS 1 KL.
1 pamoka 9.00–9.35 val.
2 pamoka 9.45–10.20 val.
3 pamoka 10.30–11.05 val.
Pertrauka 30 min. 
4 pamoka 11.35–12.10 val.
5 pamoka 12.20–12.55 val.
 
PAMOKŲ LAIKAS 2–8 KL.
1 pamoka 9.00–9.45 val.
2 pamoka 9.55–10.40 val.
3 pamoka 10.50–11.35 val.
4 pamoka 11.45–12.30 val.
Pertrauka 30 min. 
5 pamoka 13.00–13.45 val.
6 pamoka 13.55–14.40 val.
7 pamoka 14.50–15.35 val.
Specialusis pedagogas-logopedas dirba pagal savo tvarkaraštį nuo 9.00 iki 16.00 val.
NVŠ (būrelių) veikla organizuojama nuotoliniu būdu po pamokų pagal mokytojų individualų tvarkaraštį.
 
MOKINIŲ VEIKLA
 
1.     Nuotolinio mokymosi laikotarpiu mokiniai turi laikytis dienotvarkės ir pamokų tvarkaraščio. 
2.     Mokymosi dieną 9.00 val. prisijungti prie TAMO elektroninio dienyno per asmeninę prieigą ir pagal pamokų tvarkaraščio laiką jungtis prie kitų tos dienos pamokų. 
3.     Naudodamasis mokytojo nurodyta mokymosi medžiaga, atlikti paskirtas užduotis.
4.     Pamokos metu, naudodamasis mokytojo pateiktais pagalbos gavimo būdais, mokinys gali konsultuotis su mokytoju ar pranešti apie nesklandumus dirbant su mokymosi programomis ir kt.
5.     Užduotis atlikti atsakingai ir sąžiningai.
6.     Nurodytu laiku ir būdu pateikti mokytojui atliktas užduotis vertinimui.
7.     Sutartu būdu bendrauti su kitais klasės mokiniais mokymosi tikslais.
8.     Sutartu būdu bendrauti su klasės auklėtoju, socialiniu pedagogu.
 
TĖVŲ VEIKLA
 
1.    Pagal galimybes mokinio tėvai turi pasirūpinti techninėmis priemonėmis vaiko nuotoliniam mokymui(-si): kompiuteriu, planšete, interneto ryšiu.
2.    Apie turimas priemones informuoti klasės auklėtoją.
3.    Užtikrinti, kad vaikas laikytųsi mokymosi ir poilsio režimo bei karantino/saviizoliacijos sąlygų.
4.    Rūpintis, kad vaikas laiku susipažintų su TAMO dienyne pateikta pamokos medžiaga ir laiku atliktų užduotis bei pasinaudotų mokytojo pagalba.
5.    Nedelsiant pranešti klasės auklėtojui apie vaiko susirgimo ir kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių vaikas negali dalyvauti nuotolinio mokymosi procese.
6.    Bendradarbiauti su dalyko mokytojais, klasės auklėtoju ir švietimo pagalbos specialistais. 
 
KITA SVARBI INFORMACIJA
 
Mokytojus, mokinius ir jų tėvus (globėjus) informacinių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kurio kontaktinė informacija skelbiama progimnazijos interneto svetainėje ir TAMO elektroniniame dienyne.
Kilus klausimams konsultuotis su klasės auklėtojais arba su progimnazijos administracija per Tamo dienyną.

___________________________

Administracija Įrašo autorius:
Administracija
Ankstesni įrašai


Kaip elgtis karantino metu.

Šiuo metu rizikingomis šalimis laikomos: Kinija, Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras, Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Italija, Islandija, Norvegija, Švedija, Austrija, Danija, Nyderlandai, Šveicarija, Egiptas.
Grįžę iš šių šalių į Lietuvą, Jūs privalote kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) šiais būdais...

Sveikiname su Kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės diena!

Sausio 21 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 5a ir 5c klasių mokiniai su mokytoju A. Marcinausku lankėsi Ignalinos mokesčių inspekcijoje. Mokiniai klausėsi mokesčių istorijos: kokie buvo mokesčiai anksčiau, kaip jie buvo renkami iš gyventojų, kam naudojami. Taip pat mokiniai sužinojo, kodėl mokesčius reikia mokėti, kas, kada ir kokius moka mokesčius. Mokiniams išvyka buvo įdomi ir naudinga.

Progimnazijos bendruomenės nariai iki 2020 m. sausio 29 d. turi teisę teikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo progimnazijos tarybos pirmininkei D. Vilčiūnienei el. paštu diana.kuprenaite@gmail.com

Direktorės 2019 metų veiklos ataskaita