Pranešimai

Nuo š. m. spalio mėnesio progimnazijoje pradedamas vykdyti 2 metų trukmės projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001. finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, veiklos. 

Projekto tikslas – gerinti ugdymo(si) proceso organizavimą modernizuojant edukacines aplinkas.  

Planuojama veikla: mokymai mokytojams ir pagalbos specialistams;  įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos 1-8 klasių mokiniams; mokytojo padėjėjo pagalba per lietuvių ir matematikos pamokas; informacinių technologijų būrelis 1-4 kl. mokiniams; gamtamokslinis būrelis 5-8 klasių mokiniams; edukacinės išvykos 5-8 kl. mokiniams (kiekvienai klasei po 1 išvyką per mokslo metus); lietuvių kalbos, matematikos, specialiojo ugdymo, geografijos ir kitų kabinetų modernizavimas; nuotolinės bendradarbiavimo platformos diegimas ir naudojimas;  interaktyvios lauko klasės įrengimas; 3D dalykų programų įsigijimas. 

Tikimasi, kad projekto veiklos padės siekti kiekvieno mokinio pažangos, sudarys sąlygas gauti reikiamą ir naudingą mokymosi pagalbą, gerės mokinių ugdymosi rezultatai, žinios, praktiniai įgūdžiai, bendrosios kompetencijos. Mokyklos aplinka taps modernesne, leis mokytojams ir mokiniams atskleisti savo gebėjimus, mokymasis taps įdomesnis, stiprės mokinių motyvacija.

Sveikinimas mokytojams Tarptautinės Mokytojo dienos proga.

Rekomendacijos kaip elgtis, jei mokiniui ar darbuotojui nustatomas COVID-19.

Su Mokslo ir žinių diena!

Į pirmą mokslo metų pamoką kviečiame PUG, 1kl. ir 5 kl. mokinių tėvus. Kitų klasių mokinių vienas iš tėvų gali dalyvauti pirmoje pamokoje, esant būtinybei.
Visą informaciją dėl ugdymo proceso organizavimo ir klasės susitarimų pateiks klasės vadovai rugsėjo 1-ąją dieną ir artimiausiu metu.

 

1. Mokiniai ir jų tėvai kviečiami į pirmąją pamoką savo klasėse. 
2. Pirmosios pamokos pradžia:
❖ PUG, 1-4 kl. – 8.30val.,  
❖ 5-8 kl. – 9.00 val. 
3. Klasėms skiriami kabinetai:        

Ugdymo procesas progimnazijoje  organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Numatoma maksimaliai laikytis numatytų saugos priemonių, riboti bendruomenės kontaktus, laikytis saugaus atstumo.
Mokiniai į mokyklą ateina su kaukėmis. Klasei skirtame kabinete, per pamoką, kaukės gali nedėvėti. Koridoriuje ir kitose mokyklos bendrose erdvėse,  kaukių mokiniai gali nedėvėti, jei tarpusavyje išlaiko  ne mažesnį kaip 1 metro atstumą. Pilnamečiai bendruomenės nariai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Vykdami į mokyklą geltonaisiais autobusais, mokiniai  dėvi pirštines ir kaukes.