Pranešimai

Ugdymo proceso organizavimas 2020 m. lapkričio 9-13 d.

x Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės  ir 1–4 klasių mokiniai mokosi įprastu būdu mokykloje. Specialiojo pedagogo, psichologo, logopedo užsiėmimai 1-4 klasių mokiniams taip pat organizuojami mokykloje, pavėžėjimas ir maitinimas organizuojamas  įprastu būdu. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama su tos pačios klasės mokiniais.  

Neformalusis švietimas (būreliai) 1-4 klasėse  vykdomas  mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus. 

Jei būrelyje mokytojas dirba su skirtingų  klasių mokiniais:

tuomet veiklos organizuojamos atvirose erdvėse (lauke);

vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;

vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10  kv. m. plotą vienam besimokančiajam.

Nuo 2020-11-07 asmenys, vyresni nei 6 metai, ugdymo įstaigose (pamokų metu ir kitu metu) turi dėveti kaukes.

5–8 klasių mokinių ugdymas(is), neformaliojo švietimo užsiėmimai ir švietimo pagalbos teikimas organizuojamas nuotoliniu būdu pagal esamus  pamokų ir būrelių tvarkaraščius. 50% pamokų organizuojama sinchroniniu būdu (vaizdo pamoka), 50% pamokų – asinchroniniu būdu (savarankiškas skirtų užduočių atlikimas). Nuotoliniam mokymui  naudojama „Microsoft Office 365“ platforma: Outlook ir Teams įrankiai. 

Ugdymo procesui vykstant nuotoliniu būdu, mokytojus, mokinius ir jų tėvus skaitmeninių technologijų naudojimosi klausimais konsultuos informacinių technologijų mokytoja Ingrida Kandratavičienė.   Kontaktinis el.paštas: ingrida.kandrataviciene@kudabosprogimnazija.lt  

Lapkričio 12 d. kviečiami 5–8 klasių mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvai, nuo 11 val. iki 13 val. atsiimti sauso davinio. Mokiniams, pavežamiems mokykliniu autobusu, sausas maisto davinys bus pristatytas į namus (pristatymo laikas derinamas telefonu).  Konsultuotis dėl mokinių maitinimo, pavėžėjimo galite su socialine darbuotoja Diana Trukaniene el. paštu: diana.trukaniene@kudabosprogimnazija.lt 

Susisiekti su socialine pedagoge galima tel. Nr. 8-386-35092, el. paštu: virginija.cincikiene@kudabosprogimnazija.lt arba per TAMO dienyną.

___________________________

Administracija Įrašo autorius:
Administracija
Ankstesni įrašai


Ugdymo procesui vykstant nuotoliniu būdu, mokytojus, mokinius ir jų tėvus   skaitmeninių technologijų naudojimosi klausimais   konsultuoja informacinių technologijų mokytoja Ingrida Kandratavičienė. 
Kontaktinis el. paštas: ingrida.kandrataviciene@kudabosprogimnazija.lt Norėdami bendrauti telefonu, rašydami el . laišką, nurodykite kontaktinį telefono numerį, kuriuo su jumis bus susisiekta.

Ignalinos rajono savivaldybėje nemokamą pirminę teisinę pagalbą teikia: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus teisininkė, Zita Daugėlienė, darbo kabinetas Nr. 17, kontaktinis darbo telefonas (8 386) 52 960, mob. tel. 8 647 05 171, el. paštas zita.daugeliene@ignalina.lt.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės pradinių klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokiniųvirtualios darbų parodos (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius.
2. Parodą organizuoja Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, adresas –Mokyklos g. 2, LT-30119 Ignalina.
3. Parodos koordinatorės – Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Veronika Gibler ir mokytojo padėjėja Aurelija Michailovskė.
4. Parodos partneriai –Ignalinos r. švietimo pagalbos tarnyba.

 

1.     2020m. lapkričio 3 –8 dienomis:
1.1.  ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės  ir 1–4 klasių mokiniai mokosi įprastu būdu mokykloje. Specialiojo pedagogo, psichologo, logopedo užsiėmimai taip pat organizuojami mokykloje, pavėžėjimas ir maitinimas organizuojamas  įprastu būdu. Neformalusis švietimas (būreliai) vykdomi nuotoliniu būdu.
1.2.  5–8 klasių mokinių ugdymas(is), neformaliojo švietimo užsiėmimai ir švietimo pagalbos teikimas vyks nuotoliniu būdu pagal esamą tvarkaraštį.
1.3. Organizuojant nuotolinį  ugdymą  50% pamokų vyks sinchroniniu būdu (vaizdo pamoka), 50% pamokų – asinchroniniu būdu. Nuotoliniam mokymui bus naudojami „Microsoft Office 365“ platforma: Outlook ir Teams įrankiai.
2.     Spalio 29 d. kviečiami 5–8 klasių mokinių, kuriems nuotoliniam mokymui reikalinga kompiuterinė įranga, tėvai. Įrangos atsiėmimas derinamas su klasės auklėtoju.
3.     Lapkričio 5 d. kviečiami 5–8 klasių mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvai,  nuo 11 val. iki 14 val. atsiimti sauso davinio. Mokiniams, pavežamiems mokykliniu autobusu, sausas maisto davinys bus pristatytas į namus ( pristatymo laikas derinamas telefonu).

 

Nuo š. m. spalio mėnesio progimnazijoje pradedamas vykdyti 2 metų trukmės projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001. finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, veiklos. 

Projekto tikslas – gerinti ugdymo(si) proceso organizavimą modernizuojant edukacines aplinkas.  

Planuojama veikla: mokymai mokytojams ir pagalbos specialistams;  įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos 1-8 klasių mokiniams; mokytojo padėjėjo pagalba per lietuvių ir matematikos pamokas; informacinių technologijų būrelis 1-4 kl. mokiniams; gamtamokslinis būrelis 5-8 klasių mokiniams; edukacinės išvykos 5-8 kl. mokiniams (kiekvienai klasei po 1 išvyką per mokslo metus); lietuvių kalbos, matematikos, specialiojo ugdymo, geografijos ir kitų kabinetų modernizavimas; nuotolinės bendradarbiavimo platformos diegimas ir naudojimas;  interaktyvios lauko klasės įrengimas; 3D dalykų programų įsigijimas. 

Tikimasi, kad projekto veiklos padės siekti kiekvieno mokinio pažangos, sudarys sąlygas gauti reikiamą ir naudingą mokymosi pagalbą, gerės mokinių ugdymosi rezultatai, žinios, praktiniai įgūdžiai, bendrosios kompetencijos. Mokyklos aplinka taps modernesne, leis mokytojams ir mokiniams atskleisti savo gebėjimus, mokymasis taps įdomesnis, stiprės mokinių motyvacija.