Pranešimai

Pateikiame Vilniaus universiteto mokslininkų parengtas bei  tyrimais paremtas rekomendacijas mokykloms ir mokiniams, skirtas mokinių psichikos sveikatos stiprinimui COVID-19 pandemijos metu. 

Informuojame, kad atsižvelgiant į esamą ekstremalią situaciją, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje 5-8 kl., ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu iki karantino pabaigos arba iki to laiko, kol bus priimtas kitoks sprendimas. 

Ir toliau ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas organizuojamas kasdieniu (kontaktiniu) būdu. Pastebėtina, kad kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, jiems esant  ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. 

Progimnazijoje ugdymo procesą vykdant nuotoliniu būdu vadovaujamasi   Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu. Atnaujintą aprašą rasite čia 

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

x Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės  ir 1–4 klasių mokiniai mokosi įprastu būdu mokykloje. Specialiojo pedagogo, psichologo, logopedo užsiėmimai 1-4 klasių mokiniams taip pat organizuojami mokykloje, pavėžėjimas ir maitinimas organizuojamas  įprastu būdu. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama su tos pačios klasės mokiniais.  

Neformalusis švietimas (būreliai) 1-4 klasėse  vykdomas  mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus. 

Jei būrelyje mokytojas dirba su skirtingų  klasių mokiniais:

Ugdymo procesui vykstant nuotoliniu būdu, mokytojus, mokinius ir jų tėvus   skaitmeninių technologijų naudojimosi klausimais   konsultuoja informacinių technologijų mokytoja Ingrida Kandratavičienė. 
Kontaktinis el. paštas: ingrida.kandrataviciene@kudabosprogimnazija.lt Norėdami bendrauti telefonu, rašydami el . laišką, nurodykite kontaktinį telefono numerį, kuriuo su jumis bus susisiekta.

Ignalinos rajono savivaldybėje nemokamą pirminę teisinę pagalbą teikia: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus teisininkė, Zita Daugėlienė, darbo kabinetas Nr. 17, kontaktinis darbo telefonas (8 386) 52 960, mob. tel. 8 647 05 171, el. paštas zita.daugeliene@ignalina.lt.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės pradinių klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokiniųvirtualios darbų parodos (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius.
2. Parodą organizuoja Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, adresas –Mokyklos g. 2, LT-30119 Ignalina.
3. Parodos koordinatorės – Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Veronika Gibler ir mokytojo padėjėja Aurelija Michailovskė.
4. Parodos partneriai –Ignalinos r. švietimo pagalbos tarnyba.