Pranešimai

1.     2020m. lapkričio 3 –8 dienomis:
1.1.  ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės  ir 1–4 klasių mokiniai mokosi įprastu būdu mokykloje. Specialiojo pedagogo, psichologo, logopedo užsiėmimai taip pat organizuojami mokykloje, pavėžėjimas ir maitinimas organizuojamas  įprastu būdu. Neformalusis švietimas (būreliai) vykdomi nuotoliniu būdu.
1.2.  5–8 klasių mokinių ugdymas(is), neformaliojo švietimo užsiėmimai ir švietimo pagalbos teikimas vyks nuotoliniu būdu pagal esamą tvarkaraštį.
1.3. Organizuojant nuotolinį  ugdymą  50% pamokų vyks sinchroniniu būdu (vaizdo pamoka), 50% pamokų – asinchroniniu būdu. Nuotoliniam mokymui bus naudojami „Microsoft Office 365“ platforma: Outlook ir Teams įrankiai.
2.     Spalio 29 d. kviečiami 5–8 klasių mokinių, kuriems nuotoliniam mokymui reikalinga kompiuterinė įranga, tėvai. Įrangos atsiėmimas derinamas su klasės auklėtoju.
3.     Lapkričio 5 d. kviečiami 5–8 klasių mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvai,  nuo 11 val. iki 14 val. atsiimti sauso davinio. Mokiniams, pavežamiems mokykliniu autobusu, sausas maisto davinys bus pristatytas į namus ( pristatymo laikas derinamas telefonu).

 

Nuo š. m. spalio mėnesio progimnazijoje pradedamas vykdyti 2 metų trukmės projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001. finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, veiklos. 

Projekto tikslas – gerinti ugdymo(si) proceso organizavimą modernizuojant edukacines aplinkas.  

Planuojama veikla: mokymai mokytojams ir pagalbos specialistams;  įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos 1-8 klasių mokiniams; mokytojo padėjėjo pagalba per lietuvių ir matematikos pamokas; informacinių technologijų būrelis 1-4 kl. mokiniams; gamtamokslinis būrelis 5-8 klasių mokiniams; edukacinės išvykos 5-8 kl. mokiniams (kiekvienai klasei po 1 išvyką per mokslo metus); lietuvių kalbos, matematikos, specialiojo ugdymo, geografijos ir kitų kabinetų modernizavimas; nuotolinės bendradarbiavimo platformos diegimas ir naudojimas;  interaktyvios lauko klasės įrengimas; 3D dalykų programų įsigijimas. 

Tikimasi, kad projekto veiklos padės siekti kiekvieno mokinio pažangos, sudarys sąlygas gauti reikiamą ir naudingą mokymosi pagalbą, gerės mokinių ugdymosi rezultatai, žinios, praktiniai įgūdžiai, bendrosios kompetencijos. Mokyklos aplinka taps modernesne, leis mokytojams ir mokiniams atskleisti savo gebėjimus, mokymasis taps įdomesnis, stiprės mokinių motyvacija.

Sveikinimas mokytojams Tarptautinės Mokytojo dienos proga.

Rekomendacijos kaip elgtis, jei mokiniui ar darbuotojui nustatomas COVID-19.

Su Mokslo ir žinių diena!

Į pirmą mokslo metų pamoką kviečiame PUG, 1kl. ir 5 kl. mokinių tėvus. Kitų klasių mokinių vienas iš tėvų gali dalyvauti pirmoje pamokoje, esant būtinybei.
Visą informaciją dėl ugdymo proceso organizavimo ir klasės susitarimų pateiks klasės vadovai rugsėjo 1-ąją dieną ir artimiausiu metu.

 

1. Mokiniai ir jų tėvai kviečiami į pirmąją pamoką savo klasėse. 
2. Pirmosios pamokos pradžia:
❖ PUG, 1-4 kl. – 8.30val.,  
❖ 5-8 kl. – 9.00 val. 
3. Klasėms skiriami kabinetai: