Nuostatai

Česlovo Kudabos progimnazijos nuostatai

1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos (toliau – progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, progimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Oficialus progimnazijos pavadinimas – Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija. Trumpasis pavadinimas – Česlovo Kudabos progimnazija.
3. Progimnazijos juridinio asmens kodas – 190238671.
4. Mokyklos įsteigimo data – 1939-09-01 („Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“, Vilnius, „Mintis“, 1966 m., I t. 635 psl.). Keitėsi pavadinimai: Ignalinos lietuviška pradinė mokykla (1939–1944 m.), Ignalinos gimnazija (1944–1950 m.), Ignalinos vidurinė mokykla (1950–1958 m.), Ignalinos 1-a vidurinė mokykla (1958–1993 m.), Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinė mokykla (1993–2002 m.), Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla (2002–2013 m.). Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-74).
5. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.
6. Progimnazijos savininkė – Ignalinos rajono savivaldybė, kodas 111106123, adresas: Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Ignalinos rajono savivaldybės taryba tvirtina progimnazijos nuostatus, priima į pareigas ir iš jų atleidžia progimnazijos vadovą, nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių progimnazijoje, priima sprendimus dėl progimnazijos buveinės pakeitimo, dėl progimnazijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
7. Progimnazijos buveinė: Mokyklos g. 2, LT-30119 Ignalina.
8. Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
9. Progimnazijos pagrindinis tipas – progimnazija, kodas 3129.
10. Progimnazijos pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija, kodas 31291100. Kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, kodas 31114102, progimnazijos tipo suaugusiųjų mokykla, kodas 1291500.
11. Mokymo kalba – lietuvių.
12. Mokymo formos: grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.
13. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas, ugdymosi šeimoje.
 
Visas dokumentas parsisiuntimui

Česlovo Kudabos progimnazijos nuostatai.pdf

 

 

Atnaujinta: 2020-09-03