Logopedo paslaugos

Laimingas ne tas, kuris nepatiria sunkumų, o tas, kuris sugeba juos įveikti…

 

Veronika Gibler –  Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos specialioji pedagogė, logopedė. 2011 baigė Šiaulių universitetą ir įgijo specialiojo pedagogo  (specializacija – logopedas) bakalauro laipsnį. 2016 rugsėjo mėnesį stažavosi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedroje ir įgijo logoterapeuto kvalifikaciją. 2016 metais V. Gibler buvo suteikta vyresniojo specialiojo pedagogo, logopedo kvalifikacinė kategorija.

 

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS PROGIMNAZIJOJE

1. Organizuoja pogrupines ir grupines logopedines pratybas.
2. Sudaro specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.
3. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
4. Moko taisyklingai tarti garsus.
5. Lavina foneminę klausą.
6. Moko garsinės analizės.
7. Šalina kalbos leksinės–gramatinės sandaros trūkumus.
8. Ugdo rišliąją kalbą.
9. Lavina regimąjį suvokimą, atmintį, smulkiąją motoriką.
10. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
11. Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
12. Taiko savo darbe logopedijos naujoves.

SPECIALIOJO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

1. Atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą.
2. Nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį.
3. Teikia individualią, pogrupinę, grupinę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, įsisavinant ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete, klasėje).
4. Lavina specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus.
5. Teikia pagalbą mokytojams rengiant mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba.
6. Teikia pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
7. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
8. Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

DARBO GRAFIKAS

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-14.30

4 val.

Spec. pamokos

3 val.

Spec. pamokos

5 val.

Spec. pamokos

4 val.

Spec. pamokos

2 val.

Spec. pamokos

2 val.

Logopediniai

užsiėmimai

2 val.

Logopediniai

užsiėmimai

0 val. 45 min

Logopediniai užsiėmimai

2 val.10min.

Logopediniai užsiėmimai

2 val.05 min.

Logopediniai užsiėmimai

1 val.10 min

Metod. veikla

2 val.

Metod. veikla

1 val.10 min.

Metod. veikla

0 val. 40 min

Metod. veikla

2 val. 30 min.

Metod. veikla

IŠ VISO:

 18 val. – specialiosios pamokos

 9 val. – logopediniai užsiėmimai

 7 val. 30 min – metodinė veikla (4 val. mokinių konsultacijos metodinės veiklos metu).

Atnaujinta: 2019-09-12