Dokumentai

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka
Mokinių pažintinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Mokinių spintelių naudojimosi tvarkos aprašas
Pedagogų etikos kodeksas
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas
Progimnazijos bendruomenės, mokinių tėvų ir socialinių partnerių informavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas
Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo tvarkos aprašas
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Kovos su korupcija priemonių planas
Korupcijos prevencijios programa I priedas
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Vadovėlių Fondo tvarkymo aprašas
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
Bibliotekos Fondo apsaugos nuostatai
Bendrosios bibliotekos taisyklės
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprasas
Priemimo į bendrabutį tvarkos aprašas
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Tėvų švietimo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos pasiekimų ir vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Mokinių elgesio, skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

 

Atnaujinta: 2016-05-26