Dokumentai

Reorganizavimo sąlygų aprašas
Antikorupcijos programa 2020-2023 m.
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Atmintinė apie pirminės teisinės pagalbos teikimą
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas
Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Teritorijos
Vaiku ugdymas šeimoje
LRV 2020-05-20 nutarimas Nr. 504
Bibliotekos naudojimosi taisyklės
Karantino laikotarpiu DRAUDŽIAMA
Reagavimo į patyčias atmintinė
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka
Mokinių pažintinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Mokinių naudojimosi spintelėmis tvarkos aprašas
Pedagogų etikos kodeksas
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas
Progimnazijos bendruomenės, mokinių tėvų ir socialinių partnerių informavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas
Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo tvarkos aprašas
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas
Priemimo į bendrabutį tvarkos aprašas
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Tėvų švietimo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos pasiekimų ir vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Mokinių elgesio taisyklės
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

 

Atnaujinta: 2016-05-26