Ugdymo planas

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ir Ceikinių skyriaus (toliau – progimnazija) 2019–2020 m. m. ugdymo planas rengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 ir 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančiais dokumentais bei atsižvelgiant į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų siūlymus. 
2. 2019–2020 m. m. progimnazijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir neformaliojo vaikų švietimo programos. Ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams. 
2.1. Progimnazijos ugdymo plano tikslas – apibrėžti ugdymo programų vykdymo reikalavimus progimnazijos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 
2.2. Progimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 
2.2.1. pateikti ugdymo gaires progimnazijos ugdymo turiniui kurti ir jo įgyvendinimą užtikrinančiam progimnazijos ugdymo planui parengti; 4 
2.2.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 
3. 2018–2019 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo analizę atliko ugdymo plano įgyvendinimo analizės grupė, patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus 2019 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl 2018–2019 mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo“. Ugdymo plano įgyvendinimas pristatytas 2019 m. birželio 25 d. Mokytojų tarybos posėdyje (2019-06-27 protokolo Nr. MT-4). 
4. 2018–2019 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo analizė: 
4.1. 2018–2019 m. m. progimnazijoje mokėsi 477 mokiniai: 9 vaikai priešmokyklinio ugdymo grupėje, 1–4 kl. – 231 mokinys, 5–8 kl. – 220 mokinių. Ceikinių skyriuje mokėsi 8 mokiniai ikimokyklinio ugdymo grupėje ir 9 pradinių klasių mokiniai. Pradinio ugdymo programą baigė 68 mokiniai, pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą baigė 53 mokiniai. 
4.2. 2018–2019 m. m. ugdymo planu buvo siekiama formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. Šio tikslo įgyvendinimui buvo nustatyti reikalavimai ugdymo procesui progimnazijoje organizuoti, numatyta ugdymo proceso dalyvių sąveika ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi, numatytos sąlygos kiekvienam besimokančiam įgyti būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 
4.3. Įgyvendinant Bendrąsias programas išlaikytas minimalus pamokų skaičius pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programų mokiniams. Padidintas pamokų skaičius, skirtas tik 8 klasių mokiniams, sudarius galimybę pasirinkti anglų kalbos arba diferencijuotus matematikos dalykų modulius. 5–7 klasėse, pagal mokinių gebėjimus, sudarytos diferencijuotos anglų kalbos, matematikos ir lietuvių k. laikinosios grupės. 8 klasėse organizuotos diferencijuotos anglų kalbos ir lietuvių kalbos grupės. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas vyko išlaikant pamokų skaičių skirtą klasei, pritaikant mokymosi turinį, personalizuojant užduotis ir mokymo metodus. Buvo rengiamos individualios ugdymo programos pritaikant bendrojo ugdymo programas. Mokiniai, pagal sudarytą nuolatinį tvarkaraštį, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, papildomai lankė specialiąsias pratybas arba logopedo užsiėmimus. 
4.4. Siekiant sudaryti vienodas galimybes kiekvienam mokiniui ugdytis savivaldžiai bei pasiekti maksimalius jo galias atitinkančius ugdymosi rezultatus, dalykų mokytojai pamokų 5 metudiferencijavo ir individualizavo užduotis pagal mokinių gebėjimus ir poreikius; pagal individualų grafiką bei mokinių pageidavimus organizavo konsultacijas įvairių sunkumų ir poreikių turintiems bei gabiems mokiniams.Konsultacijų grafikas kiekvieną savaitę buvo tikslinamas ir pateikiamas prie mokinių tvarkaraščio. Sistemingai vykdyta mokinių individualios pažangos ir rezultatų analizė, mokinių lankomumo ir pažangumo stebėjimas; mokiniams, turintiems neigiamų I ir II pusmečio signalinių įvertinimų sudaromi mokymosi pagalbos teikimo planai, skiriamas pagalbininkas iš Vaiko gerovės komisijos. Turintys neigiamų II pusmečio signalinių įvertinimų mokiniams buvo skiriamos ilgalaikės to dalyko konsultacijos. Mokytojams sudarytos galimybės dirbti ugdymo procese naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, interaktyvias lentas, mobilią ir 3D įrangą, kompiuterius, naujai gautą laboratorinę įrangą ir kt. Ugdomosios veiklos organizuotos ne tik progimnazijoje, bet ir kitose edukacijai pritaikytose erdvėse (progimnazijos bibliotekoje, Ignalinos krašto muziejuje, Ignalinos viešojoje bibliotekoje, žaliosiose erdvėse ir kt.); paskutinę mokslo metų savaitę puikiai ir labai gerai besimokantiems mokiniams sudaromos sąlygos ugdytis savivaldžiai. 

Visas dokumentas parsisiuntimui

Ugdymo-planas 2019–2020 m. m.

Atnaujinta: 2019-09-04