Ugdymo planas

 

BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ir Ceikinių skyriaus (toliau – progimnazija) 2018–2019 m. m. ugdymo planas rengtas vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 ir 2017–2018 ir 2018–2019 metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir atsižvelgiant į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų siūlymus. 
2. 2018–2019 m. m. progimnazijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei neformaliojo vaikų švietimo programos. Ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams.
3. Praėjusių mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo įsivertinimas:
3.1. 2017–2018 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo analizę atliko ugdymo plano rengimo grupė, patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Ugdymo plano 2018–2019 mokslo metams rengimo“. Ugdymo plano įgyvendinimas aptartas bei Metodinių grupių veiklos ataskaitos pristatytos 2018 m. birželio 21 d. Mokytojų tarybos posėdyje (2018-06-22 protokolo Nr. MT-4). 
3.2. 2017–2018 m. m. progimnazijoje mokėsi 503 mokiniai: 9 vaikai priešmokyklinio ugdymo grupėje, 1–4 kl. – 229 mokiniai, 5–8 kl. – 247 mokiniai. Ceikinių skyriuje mokėsi 7 mokiniai priešmokyklinio ugdymo grupėje (3 priešmokyklinukai, 4 ikimokyklinukai) ir 11 pradinių klasių mokinių. Pradinio ugdymo programą baigė 49 mokiniai, pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą baigė 74 mokiniai.
3.3. 2017–2018 m. m. ugdymo planu buvo siekiama formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. Šio tikslo įgyvendinimui buvo numatyta ugdymo(si) proceso dalyvių sąveika (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo ir mokymosi aplinkų); pažangos ir pasiekimų planavimu siekti personalizuoto ir savivaldaus mokymosi; stiprinti bendrųjų kompetencijų ugdymą per praktinių veiklų ir kūrybiškumo skatinimą.
3.4. Analizuojant 2017–2018 m. m. ugdymo plano įgyvendinimą nustatyta:
3.4.1. įgyvendinant Bendrąsias programas išlaikytas minimalus pamokų skaičius pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programų mokiniams. Padidintas pamokų skaičius, skirtas tik 8 klasių mokiniams, sudarius galimybę pasirinkti anglų kalbos arba matematikos modulius. 5–7 klasėse, pagal mokinių gebėjimus, sudarytos diferencijuotos anglų kalbos, matematikos ir lietuvių k. laikinosios grupės. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas vyko išlaikant pamokų skaičių skirtą klasei, pritaikant mokymosi turinį, personalizuojant užduotis ir mokymo metodus. Buvo rengiami individualūs ugdymo planai pritaikant bendrojo ugdymo programas. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, papildomai lankė specialiąsias pratybas arba logopedo užsiėmimus;
3.4.2 siekiant sudaryti vienodas galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti maksimalius jo galias atitinkančius ugdymosi rezultatus ir brandinti mokymosi visą gyvenimą nuostatą dalykų mokytojai pamokų metu diferencijavo ir individualizavo užduotis pagal mokinių gebėjimus; pagal individualų grafiką bei mokinių pageidavimus organizavo konsultacijas įvairių sunkumų ir poreikių turintiems mokiniams. Apie konsultacijų reikalingumą buvo informuojami tėvai, pateikiant informaciją TAMO dienyne. Sistemingai vykdyta mokinių individualios pažangos ir rezultatų analizė, mokinių lankomumo ir pažangumo stebėjimas; mokiniams, turintiems neigiamų I pusmečio įvertinimų sudaromi mokymosi pagalbos teikimo planai; bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais, siekiant suteikti mokymosi pagalbą mokiniams. Mokytojams sudarytos galimybės dirbti ugdymo procese naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, interaktyvias lentas, mobilią ir 3D įrangą, kompiuterius ir kt. Mokytojai skatinti organizuoti ugdomąsias veiklas ne tik progimnazijoje, bet ir kitose edukacijai pritaikytose erdvėse (progimnazijos bibliotekoje, Ignalinos krašto muziejuje, Ignalinos viešojoje bibliotekoje ir kt.);
3.4.3. siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus taikytos personalizuoto ir savivaldaus mokymosi strategijos. Individualios pažangos fiksavimu buvo diegiami kiekvieno mokinio galias atitinkantys mokymosi lūkesčiai, ugdytas sąmoningas ir atsakingas požiūris į mokymąsi; nuolat aptariami mokinių pasiekimų gerinimo klausimai; stebimas ugdymosi procesas, laiku nustatant, mokymosi pagalbos poreikį. Pagal metodiką „Rovweno SPM plius“, nustatyti gabūs ir talentingi mokiniai, atnaujinta gabių mokinių ugdymo programa. Pamokose mokytojai nuolat taikė aktyvaus mokymosi metodus, skatinančius savivaldų mokymąsi. Didelis dėmesys skirtas mokymuisi bendradarbiaujant. Paskutinės mokslo metų ugdymo proceso dienos buvo skirtos mokinių mokymosi spragų šalinimui bei gabių mokinių savišvietai;
3.4.4. siekiant stiprinti bendrųjų kompetencijų ugdymą per praktinių veiklų ir kūrybiškumo skatinimą mokiniams organizuotos įvairios ugdomosios veiklos, ekskursijos ir neformaliojo ugdymo formos, moduliai. Neformaliajam švietimui progimnazija panaudojo 43 valandas, pagal ugdymo planą skirta – 43 valandos. Neformaliojo švietimo valandos paskirstytos atsižvelgiant į ugdymo poreikius, progimnazijos tradicijas, veiklos tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas. Progimnazijoje įvykdytos suplanuotos kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės veiklos. Aktyviai dalyvauta projektuose: 1–4 klasių mokiniai dalyvavo projekte „Išmok plaukti“, ,,Sveikatiada“, startavo šviečiamoji gyvulininkystės programa „Augink, rūpinkis, mylėk“, buvo vykdoma daug dalykinių ilgalaikių projektų ir pradinių ir 5–8 klasių koncentre. Pradinių klasių projektų dauguma buvo skirti Lietuvos 100-mečio paminėjimui: ,,Lietuviškos pasakos ir legendos“, ,,Lietuvos pilys“, ,,Žymūs Lietuvos žmonės“. Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo projektuose ,,Skaitome senuosius raštus“, ,,100 žiedų Lietuvai“ ir kt. Progimnazijoje vyko tradiciniai šventiniai renginiai, skirti svarbioms valstybės datoms paminėti, įvairios akcijos (Šimtmečio ąžuolų giraitės sodinimas, Savaitė be patyčių ir t. t.). Daugelis mokinių gilino žinias olimpiadose, konkursuose, varžytuvėse. Visų klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse išvykose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje – vyko geografinė kelionė į Taliną ir Helsinkį. Kelios išvykos buvo skirtos karjeros ugdymui, pažinčiai su įvairiomis profesijomis;
3.4.5. įgyvendinami edukacinių erdvių kūrimo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje projektai, kurių metu įrengta 3D klasė, vyko parengiamieji darbai gamtos mokslų laboratorijai įrengti, technologijų, dailės, muzikos kabinetams, progimnazijos erdvėms atnaujinti;
3.4.6. pradinėse klasėse 52 mokiniai pasiekė aukštesnįjį pasiekimų lygį. Metinis 5–8 klasių pažangumas – 96 procentai, 10 mokinių turėjo neigiamus dalykų įvertinimus, iš jų 2 mokiniai palikti kartoti 8 klasės kurso, kitiems skirti papildomi darbai. Po papildomų darbų įvertinimų, pažangumas – 99 procentų. Tarp 5–8 klasių mokinių – 41 puikiai ir labai gerai besimokantis mokinys. Ugdymo(si) rezultatus lyginant su praeitų mokslo metų rezultatais, nustatyta, kad: bendras progimnazijos mokymosi vidurkis pakilo 0,135 dalimi, bendras pažangumas padidėjo 1 proc., mokymosi kokybė padidėjo 8 proc., 3,99 proc. padidėjo labai gerai ir puikiai besimokančiųjų skaičius, 0,55 proc. sumažėjo mokinių turinčiųjų neigiamus įvertinimus skaičius;
3.4.7. daugelis mokinių gilino žinias olimpiadose, konkursuose, varžytuvėse. Rajono, regiono, šalies, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose mokiniai dalyvavo 1500 kartų, iš jų 705 kartus mokiniai buvo 1–3 vietų laimėtojai. Rajono, regiono, šalies, tarptautinėse sporto varžybose mokiniai dalyvavo 364 kartus, iš jų 270 kartų mokiniai tapo1–3 vietų laimėtojais;
3.4.8. mokytojai pravedė 23 atviras pamokas, surengė 11 ilgalaikių progimnazinių projektų, vedė 1 seminarą, parengė ir pristatė 20 pranešimų progimnazijos ir rajono pedagogams, organizavo gerosios patirties sklaidą progimnazijoje ir rajone, stebėjo tarpusavio pamokas, kėlė kvalifikaciją seminaruose. Vienam pedagogui tenka 6 kvalifikacijos kėlimo dienos;
3.4.9. papildyta materialinė bazė įvairiomis spausdintinėmis mokymo priemonėmis, kompiuteriais, spausdintuvais, sporto inventoriumi, projektoriais, mokykliniais baldais, priemonėmis ikimokykliniam ir technologiniam ugdymui, įrengta 3D klasė; 
3.4.10. stebint individualios mokinių pažangos pokyčius buvo analizuojami mokinių mokymosi vidurkiai bei 2, 4 ir 6, 8 klasių Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. Testų vykdymas, mokinių pasiekimų rezultatai suteikė informaciją, kuri panaudota planuojant ir organizuojant ugdymo procesą;
3.4.11. buvo tenkinami specialieji mokinių ugdymo poreikiai teikiant specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo pagalbą. 
4. Progimnazijoje vykdytas veiklos įsivertinimas. Giluminiam įsivertinimui pasirinkta sritis „Rezultatai“ – veiklos rodiklis „Mokinio pasiekimai ir pažanga“. Parengtos rekomendacijos progimnazijos veiklos tobulinimui.

Visas dokumentas parsisiuntimui

Ugdymo-planas 2018–2019 m. m.

Atnaujinta: 2018-09-06