Ugdymo planas

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos (toliau – progimnazija) 2020–2021 m. m. ugdymo planas rengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 ir 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-1128 redakcija), kitais švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančiais dokumentais bei atsižvelgiant į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų siūlymus.
2. 2020–2021 m. m. progimnazijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir neformaliojo vaikų švietimo programos. Ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams.
2.1. Progimnazijos ugdymo plano tikslas – apibrėžti ugdymo programų vykdymo reikalavimus progimnazijos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
2.2. Progimnazijos ugdymo plano uždaviniai:
2.2.1. pateikti ugdymo proceso progimnazijoje įgyvendinimo gaires;
2.2.2. nurodyti ugdomosios veiklos progimnazijoje valandų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti.

Visas dokumentas parsisiuntimui

Ugdymo-planas 2020–2021 m. m.

Atnaujinta: 2020-09-02