Veiklos planas

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. 2019–2020 m. m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2017–2019 m. strateginiu planu ir 2018–2019 metų mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, svarstytais 2019 m. birželio 27 d. mokytojų tarybos posėdyje (2019 m. birželio 27 d. protokolas Nr. MT-4), Nacionalinės vertinimo agentūros išorinio audito išvadomis (2019-04-24 raštas Nr. SD-442 „Dėl Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos veiklos išorinio rizikos vertinimo dokumentų“).
2. Veiklos planą rengė darbo grupė, patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-54.
 
II SKYRIUS
STATISTIKA IR 2018–2019 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ
3. Statistika. 2018-09-01 duomenimis, progimnazijoje mokėsi 469 1–8 klasių mokinys: 1–4 klasėse – 221, 5–8 klasėse – 220, PUG – 11, Ceikinių skyriaus 1–3–4 klasėje – 9, ikimokyklinėje ugdymo grupėje – 8 vaikai.
Klasių užpildomumas: 1 kl. – 44 mok., 2 kl. – 58 mok., 3 kl. – 53 mok., 4 kl. – 66 mok., 5 kl. – 50 mok., 6 kl. – 53 mok., 7 kl. – 62 mok., 8 kl. – 55 mok.. Mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje – 11 mokinių. Ceikinių skyriuje 1, 3, 4 jungtinėje kl. – 9 mokiniai, ikimokyklinio ugdymo grupėje – 8 mokiniai.
4. Lankomumas ir pažangumas.
1–4 klasių lankomumas ir pažangumas.
Per 2018–2019 m. m. iš viso praleista 13533 pamokos, iš jų dėl ligos praleista 7248 pamokos, nepateisinta 1 pamoka. Likusios 6285 pamokos praleistos dėl kitų priežasčių.
Lyginant su praeitais mokslo metais, šiais metais buvo praleista mažiau pamokų, taip pat sumažėjo ir nepateisintų pamokų skaičius: nuo 97 iki 1 pamokos.
2018 m. rugsėjo 1 d. 1–4 klasėse mokėsi 221 mokinys, per mokslo metus atvyko 10 mokinių, mokslo metus baigė 231 pradinukas ir 9 PUG grupės mokiniai. Pradinėse klasėse mokėsi 22 spec. ugdymosi poreikių turintys mokiniai. 54 pradinių klasių mokiniai mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu (praeitais m. m. 52), 88 mokiniai mokėsi pagrindiniu lygiu (praeitais m. m. 88), 89 mokiniai – patenkinamu lygiu (praeitais m. m. 85) ir nebuvo nei vieno mokinio nepasiekusio patenkinamo lygio. Ugdymosi rezultatai kito neženkliai, mažėjo praleistų ir nepateisintų pamokų skaičius.
5–8 klasių lankomumas ir pažangumas.
2018–2019 m. m. 5–8 klasėse mokėsi 220 mokinių. Iš jų 25 mokiniai turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.
Per 2018–2019 m. m. iš viso praleista 20851 pamoka t. y. 97 pamokos vienam mokiniui. Nepateisinta 1917 pamokos, t. y. vienam mokiniui tenka 9 nepateisintos pamokos per mokslo metus.
Lyginant su praeitais mokslo metais, šiais mokslo metais buvo praleista mažiau pamokų, taip pat mažesnis ir nepateisintų pamokų skaičius.
Per mokslo metus neatvyko nė vienas mokinys, išvyko 4 mokiniai.
Bendras mokyklos mokymosi vidurkis pakilo 0,11 dalimi. Bendras pažangumas padidėjo 4 proc.
Mokymosi kokybė padidėjo 4 proc. 2,02 % padidėjo labai gerai ir puikiai besimokančiųjų skaičius. Neliko mokinių turinčiųjų neigiamus metinius įvertinimus. 

Visas dokumentas parsisiuntimui

Veiklos-planas-2019-2020 m. m.

 

Atnaujinta: 2020-03-20