Veiklos planas

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2020–2021 m. m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2020–2022 m. strateginiu planu ir Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Veiklos tobulinimo planu, suderintu su Nacionaline švietimo agentūra, Ignalinos r. savivaldybės administracija, patvirtintu Ignalinos Česlovo Kudabos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.V-87, 2019–2020 mokslo metų mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, svarstytais 2020 m. birželio 18 d. mokytojų tarybos posėdyje (2020 m. birželio 18 d. protokolas Nr. MT-5).
2. Veiklos planą rengė darbo grupė, patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-88.

II SKYRIUS

STATISTIKA IR 2019–2020 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ

3. Statistika. Progimnazijoje įgyvendinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I dalies programos.
2019 m. rugsėjo 2 d. progimnazijoje mokėsi 478 mokinių, iš jų 11 Ceikinių skyriuje (PUG – 8 mokinių, 1 kl. – 49, 2 kl. – 48, 3 kl. – 63, 4 kl. – 59, 5 kl. – 74, 6 kl. – 48, 7 kl. – 54, 8 kl. – 64; Ceikinių skyriuje ikimokyklinio ugdymo grupėje – 11 mok.)
4. Lankomumas ir pažangumas.
1–4 klasių lankomumas ir pažangumas.
Per 2019–2020 m. m. 1–4 klasėse iš viso praleista 7762 pamokos, iš jų dėl ligos praleista 6747 pamokos, nepateisinta 10 pamokų. Likusios 1005 pamokos praleistos dėl kitų priežasčių.
Lyginant su praeitais mokslo metais, šiais metais buvo praleista mažiau pamokų, tačiau palyginti praleistų pamokų skaičių sudėtinga dėl vykusio nuotolinio mokymo.
2019 m. rugsėjo 1 d. 1–4 klasėse mokėsi 219 mokinys, per mokslo metus išvyko 1 mokinys, mokslo metus baigė 218 pradinukų ir 9 PUG grupės vaikai, 13 Ceikinių skyriaus PUG vaikų. Pradinėse klasėse mokėsi 24 spec. ugdymosi poreikių turintys mokiniai, tai sudaro 11% nuo bendro pradinių klasių mokinių skaičiaus. 62 pradinių klasių mokiniai mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu (praeitais m. m. 54), 90 mokiniai mokėsi pagrindiniu lygiu (praeitais m. m. 88), 66 mokiniai – patenkinamu lygiu (praeitais m. m. 89) ir nebuvo nei vieno mokinio nepasiekusio patenkinamo lygio. Ugdymosi rezultatai pagerėjo, 5% padidėjo aukštesnysis lygmuo, 3% padidėjo pagrindinis lygmuo, 9% padidėjo patenkinamas lygmuo. Sumažėjo praleistų pamokų skaičius.
5–8 klasių lankomumas ir pažangumas.
2019–2020 m. m. 5–8 klasėse mokėsi 237 mokiniai. Iš jų 30 mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.
Per 2019–2020 m. m. iš viso praleista 14269 pamokos t. y. 60 pamokų vienam mokiniui. Nepateisinta 848 pamokos, t. y. vienam mokiniui tenka 4 nepateisintos pamokos per mokslo metus.
Lyginant su praeitais mokslo metais, praleista pamokų 32 proc. mažiau, ir net 56 proc. mažesnis nepateisintų pamokų skaičius.
Per mokslo metus neatvyko nė vienas mokinys, išvyko 3 mokiniai.
Bendras mokyklos mokymosi vidurkis pakilo 0,03 dalimi. Bendras pažangumas sumažėjo 0,4 proc.
Mokymosi  kokybė (metiniuose rezultatuose 7–10) siekė 47 proc. ir išliko tokia pati, kaip praėjusiais mokslo metais. 3,37% padidėjo labai gerai ir puikiai besimokančiųjų skaičius.

Visas dokumentas parsisiuntimui

Veikos planas 2020-2021 m.m.

 

Atnaujinta: 2020-10-20