Veiklos planas

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1. 2018–2019 m. m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2017–2019 m. strateginiu planu ir 2017–2018 metų mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, svarstytais 2018 m. birželio 22 d. mokytojų tarybos posėdyje (2018 m. birželio 22 d. protokolas Nr. MT-4).
2. Veiklos planą rengė darbo grupė, patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-54 (11.12).
 

II SKYRIUS

STATISTIKA IR 2017-2018 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ

3. Statistika.
2017 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 477 mokiniai, iš jų 18 Ceikinių skyriuje.
Klasių užpildomumas: 1 kl. – 60 mokiniai, 2 kl. – 55, 3 kl. – 67, 4 kl. – 47, 5 kl. – 53, 6 kl. – 61, 7 kl. – 56, 8 kl. – 76 mokiniai. Mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje – 9 mokiniai.
Ceikinių skyriuje 1–3–4 jungtinėje klasėje mokėsi 11 mokinių, ikimokyklinio ugdymo grupėje – 7 mokiniai.
4. Lankomumas ir pažangumas.
1–4 klasių lankomumas ir pažangumas.
Per 2017–2018 m. m. viso praleista 14218 pamokos, iš jų dėl ligos praleista 12483 pamokos, nepateisinta 97 pamokos. Likusios 1638 pamokos praleistos dėl kitų priežasčių.
Lyginant su praeitais mokslo metais, tai šiais metais buvo praleista daugiau pamokų, taip pat padidėjo ir nepateisintų pamokų skaičius: nuo 26 iki 97 pamokų vienam mokiniui.
2017–2018 m. m. 1–4 klasėse mokėsi 227 mokiniai, per mokslo metus atvyko 1 mokinys, išvyko 3, mokslo metus baigė 225 pradinukai ir 15 PUG grupės mokinių. Pradinėse klasėse mokėsi 22 spec. poreikių turintys mokiniai. 52 pradinių klasių mokiniai mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu (praeitais m. m. 46), 88 mokiniai mokėsi pagrindiniu lygiu (praeitais m. m. 86), 85 mokiniai – patenkinamu lygiu (praeitais m. m. 92) ir nebuvo nei vieno  mokinio nepasiekusio patenkinamo lygio (praeitais m. m. 1). Ugdymosi rezultatai gerėja, bet neramina praleistų ir nepateisintų pamokų skaičius.
5–8 klasių lankomumas ir pažangumas.
2017–2018 m. m. 5–8 klasėse mokėsi 247 mokiniai. Iš jų 29 mokiniai turintys specialiųjų poreikių.
Per 2017–2018 m. m. iš viso praleista 29066 pamokos t. y. 118 pamokų vienam mokiniui. Nepateisinta 3566 pamokos t. y. vienam mokiniui tenka 14 nepateisintų pamokų per metus.
Lyginant su praeitais mokslo metais, šiais metais buvo praleista daugiau pamokų, taip pat didesnis ir nepateisintų pamokų skaičius.
Per mokslo metus atvyko 4 mokiniai, išvyko 6 mokiniai. Bendras mokyklos mokymosi vidurkis pakilo 0,135 dalimi. Bendras pažangumas padidėjo 1 proc. 
Mokymosi kokybė padidėjo 8 proc. 3,99 % padidėjo labai gerai ir puikiai besimokančiųjų skaičius. 0,55 % sumažėjo mokinių turinčiųjų neigiamus įvertinimus skaičius.
5. Metodinė veikla, kvalifikacijos kėlimas.
Siekiant nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, skleidžiant gerąją patirtį bei aktyviai bendradarbiaujant, skatinant veiklų dermę, orientuotą į progimnazijos ugdymo kokybės gerinimą ir bendruomenės telkimą saugios ir patrauklios edukacinės aplinkos kūrimui pravesta13 atvirų pamokų progimnazijos pedagogams ir 9 atviros pamokos rajono pedagogams, organizuoti 24 metodiniai renginiai progimnazijai, 5 – rajonui, 1 – regionui. Vykdyti 15 ilgalaikių progimnazijos ir rajono lygmens dalykinių projektų. Mokytojai intensyviai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pravedė seminarą rajono pradinių klasių mokytojams „Aktyviųjų priemonių kūrimas“, organizuota metodinė užsienio kalbų diena rajono mokytojams, vyko kvalifikacijos tobulinimo renginių sklaida metodinėse grupėse.
2017–2018 m. m. mokytojų kvalifikacijos kėlimo prioritetai buvo inovatyvių mokymo metodų taikymas ugdymo procese, prevencinės veiklos progimnazijoje organizavimas, ilgalaikių prevencinių programų įgyvendinimas. Aktyviai progimnazijos pedagogai dalyvavo seminaruose „Ugdymą aktyvinančių metodų taikymas pamokose“, „Vaikų ir paauglių savižudybių prevencijos mokymai šalies pedagogų bendruomenėms“, „Paauglystės kryžkelės“.

Pilnas dokumentas parsisiuntimui

Veiklos-planas-2018-2019 m. m.

 

Atnaujinta: 2018-10-25