Veiklos tobulinimo planas

IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS  PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

2020 m. rugsėjo 17 d.

Rodikliai ir jų vertinimas (I 0):
I . Asmenybės tapsmas (2 lygis).
2. Mokinio pa siekimai bei pažanga (2 lygis).
3. Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą (2 lygis).
4. Orientavimasis į mokinio poreikiu s (2 lygis).
5. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės (2 lygis).
6. Ugdymo(si) planavimas (2 lygis).
7. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (2 lygis).
8. Ugdymo(si) organizavimas (2 lygis).
9. Mokymasis (2 lygis).
10. (Įsi)vertinimas ugdymui (2 lygis).
 
Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys).
NMVA atlikto išorinio vertinimo metu nustatyta gerai vykdoma mokyklos veikla: geri mokinių laimėjimai, pasiekimai rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, neformaliojo švietimo bei projektinėje veikloje,  paveikus pamokos medžiagos siejimas su mokomaisiais dalykais ir gyvenimo patirtimi, tinkamas priemonių ir užduočių, padedančių mokiniams mokytis bei skatinančiųjų smalsumą, naudojimas pamokose. Progimnazija turi geras sąlygas kokybiškam šiuolaikiniam ugdymui organizuoti ir iš dalies tai išnaudoja. Vertinimo metu daugumoje stebėtų pamokų (80 proc.) mokytojai sėkmingai rėmėsi  mokinių patirtimi, kitų dalykų pamokose įgytomis žiniomis, mokiniai pamokose (70 proc.) atsakingai mokėsi, atliko užduotis, dauguma mokytojų naudojo mokykloje esančias priemones ir įrangą. 
Išorės vertinimo metu nustatyta rizikinga mokyklos vykdoma veikla: mokyklos bendruomenės susitarimai dėl ugdymo kokybės ir kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės, ugdymo organizavimas, remiantis  mokymosi paradigma, abipusio grįžtamojo ryšio veiksmingumas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos pamokoje, vertinimo ir įsivertinimo informacijos naudojimas tikslingam tolimesnio mokymo(si)  planavimui. Taip pat dauguma stebėtų pamokų (68 proc.) buvo tradicinės, jose dominavo mokymas. Siekiant pamokos kokybės gerinimo, tikslinga mokytojams organizuoti mokymus apie šiuolaikines mokymo(si) strategijas.
 
Visas dokumentas parsisiuntimui
 
Veiklos tobulinimo planas
Atnaujinta: 2020-09-29